Kantoortapijt Home
Startpagina
Info aanvragen
Over ons
Veelgestelde vragen
Aanbiedingen
Service & Aftersales
Nieuws & Blog
EXCLUSIEF TAPIJT
TAPIJTTEGELS
LAMELLEN
MARMOLEUM

DIRECT
CONTACT:
085 -
06 57 144

7 x 24 bereikbaar !
Voorwaarden
Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, hierna te noemen "Voorwaarden" van Flexi Floor, gevestigd en kantoorhoudende te Heijningen.

I DEFINITIES
 1. Onder opdrachtgever worden in deze voorwaarden verstaan de afnemer, koper, aanbesteder, aannemer en/of ieder die met Flexi Floor een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Onder prestatie wordt volgens deze voorwaarden verstaan al hetgeen Flexi Floor conform de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoert en/of levert.
II TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met Flexi Floor, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd, welke tot onderwerp hebben de verrichting van een prestatie door Flexi Floor.
 2. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid kan alleen worden uitgesloten door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen Flexi Floor en opdrachtgever. Indien en voorzover een overeenkomst tussen Flexi Floor en opdrachtgever van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
III OFFERTES, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie worden naar beste weten en kunnen verstrekt respectievelijk uitgevoerd, echter - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van Flexi Floor. Documentatie blijft het (intellectuele) eigendom van Flexi Floor.
 3. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder korting en exclusief B.T.W.
 4. Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens, die opdrachtgever heeft verstrekt danwel heeft doen verstrekken. Flexi Floor mag van de juistheid daarvan uitgaan. Indien bijzondere eisen aan ondervloer en/of vloerbedekking worden gesteld, zoals het gebruik van rolstoelen, chemische inwerking, ongewoon hoge belastingen en dergelijke, dan dienen deze eisen schriftelijk door opdrachtgever te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan op Flexi Floor geen aansprakelijkheid rust.
 5. Indien de door of namens opdrachtgever verstrekte maten of tekeningen onjuist blijken te zijn of voldoende peilmaten voor het aanbrengen van de vloer blijken te ontbreken, komen alle daaruit ontstane schaden en kosten voor diens rekening.
 6. Als maatvoeringen gelden de ruwbouwmaten vermeerderd met drempels en nissen. Voor kolommen, pilasters, in- of uitspringende delen enz. met een oppervlakte van 1 m≤ of minder per stuk wordt in verband met snijverlies en meerwerk geen bedrag in mindering gebracht.
 7. Stelwerk aan trappen, randen, banden, ribben, dilataties en goten en dergelijke is nimmer in de offerte begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten der oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Het aantal m2 word altijd berekend inclusief snijafval, dus het benodigd en te bestellen aantal m2.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is nimmer in de offerte begrepen electriciens-, metsel-, stucadoors- en schilderswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en het in de was zetten van vloerbedekking.
 10. In de offerte is niet begrepen de verrichting van arbeid in zogenaamd overwerk.
 11. Indien ťťn of meer van deze prijsbepalende factoren daarna een wijziging ondergaat, is Flexi Floor gerechtigd de geoffreerde c.q. de overeengekomen prijs te wijzigen.
 12. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
IV TOT STANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever, schriftelijk of mondeling heeft bevestigd akkoord te gaan met de offerte van Flexi Floor en nadat deze akkoordbevinding schriftelijk door Flexi Floor is bevestigd.
V VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSSTELLING
 1. Flexi Floor is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering respectievelijk de verrichting van de prestatie over te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft is Flexi Floor gerechtigd door een enkele schriftelijke verklaring haar verplichtingen op te schorten of te beŽindigen, onverminderd het recht van Flexi Floor op vergoeding van alle schaden, kosten en interesses door opdrachtgever.
 2. Indien door Flexi Floor geen offerte is gedaan, komt de overeenkomst tot stand zodra Flexi Floor de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel uitvoering geeft aan de overeenkomst.
VI LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
 1. Flexi Floor heeft aan haar leveringsplicht voldaan door te leveren goederen eenmaal aan opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Dit aanbod geeft Flexi Floor het recht betaling van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enige krediettermijn en zonder dat opdrachtgever alvorens te betalen afgifte van de goederen kan vorderen.
 2. Opleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit van Flexi Floor zijn, doch niet eerder dan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De opdrachtgever zal Flexi Floor altijd een redelijke termijn tot voltooiing van de prestatie dienen te geven.
 3. Overschrijding van de overeengekomen opleveringstermijn, geeft generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen of annulering der overeenkomst.
 4. Onder oplevering wordt in dit verband verstaan het feitelijk in het werk brengen van de materialen en het feitelijk beŽindigen van het werk.
VII UITVOERING WERKZAAMHEDEN
 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat bij de aanvang van de uitvoering van de ondervloeren, de ruwbouwvloeren vrij zijn van kalk, cement-, verf- olie en vuilresten, dat deze vloeren voldoende vorm- en drukvast zijn, ruw zijn en geen gladde plekken vertonen (zogenaamde sliklagen).
 2. De ruimtes waarin moet worden gewerkt, dienen glas- en waterdicht te zijn. Zij moeten ter beoordeling van Flexi Floor voldoende droog, verlicht, verwarmd en tochtvrij zijn.
 3. Bij aanvang van het leggen van vloerbedekking moeten de ondervloeren droog, vlak, schoon en vrij van ongerechtigheden aan Flexi Floor ter beschikking worden gesteld, voor zover Flexi Floor niet voor het aanbrengen van de ondervloeren heeft zorggedragen.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de ondervloeren tijdens de droogtijd ervan wordt gewaarborgd, onder andere door het treffen van voorzieningen tegen tochtvorming en felle zonneschijn.
 5. Opdrachtgever stelt om niet water, krachtstroom en elektriciteit beschikbaar op alle plaatsen en in alle ruimten waarin Flexi Floor zicht ter nakoming van haar verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst heeft te begeven.
 6. Opdrachtgever dient voor zover nodig zorg te dragen voor verticaal transport van de te leveren/aan te brengen goederen.
 7. Voor te gebruiken machines dient een elektrische aansluiting van voldoende capaciteit aanwezig te zijn en wordt van opdrachtgever medewerking verwacht van het doen functioneren van deze machines onder andere wat betreft de toe- en doorvoer van slangen.
 8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat stellingen, steigers, kranen en liften voldoen aan de daarvoor geldende eisen en indien nodig om niet aan Flexi Floor ter beschikking staan.
 9. Opdrachtgever dient op een goed bereikbare plaats op het werk een geschikte afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen, waarin Flexi Floor de door haar geleverde en aan te brengen goederen kan opslaan.
 10. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Flexi Floor verplicht voor het hiervoor bepaalde zorg te dragen, en Flexi Floor is gerechtigd dit voor rekening van opdrachtgever uit te voeren indien deze hiermee in gebreke blijft. Ook is Flexi Floor gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
VIII AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
 1. Flexi Floor is aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Flexi Floor met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Flexi Floor verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgend beperkingen in acht worden genomen: a. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; b. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hoofdpersonen is Flexi Floor niet aansprakelijk; c. de door Flexi Floor te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.
 2. Opdrachtgever is gehouden de projecten, waarop de opdracht betrekking heeft, tegen brand- en stormschade te verzekeren. Flexi Floor aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico's van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en materialen van Flexi Floor, zodra deze zich op het werk bevinden.
 4. Flexi Floor is - in geval zij opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd - niet aansprakelijk voor werk door haar uitgevoerd op of een (een) ondergrond(en).
 5. Breuk of beschadiging van materialen, nadat deze door Flexi Floor zijn aangebracht/gelegd, komt voor rekening van opdrachtgever.
 6. Indien materialen voor het werk worden geleverd door opdrachtgever danwel door deze of namens hem het gebruik van bepaalde materialen wordt bedongen, is Flexi Floor niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen ontstaan, noch voor de dientengevolge optredenede schade, hetzij aan het werk hetzij door vertraging in de werkzaamheden, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk verklaart dat zij opdrachtgever van bedoelde aansprakelijkheid ontslaat.
 7. Opdrachtgever is gehouden Flexi Floor te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Flexi Floor mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van een werkwijze, welke aan Flexi Floor door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
IX MEERWERK
 1. Als meerwerk worden beschouwd alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen.
 2. Flexi Floor zal het opgedragen meerwerk, zo zij dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van het meerwerk is tot stand gekomen indien de opdrachtgever niet binnen een week na dagtekening der bevestiging heeft laten weten van het opdragen van meerwerk af te zien.
 3. Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing als op de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Het feit dat Flexi Floor niet bereid is meerwerk te verrichten kan er nimmer toe leiden dat de opdrachtgever gerechtigd is de oorspronkelijke overeenkomst op te schorten, te beŽindigen of te ontbinden.
 5. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minder werk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
X EXTRA KOSTEN
 1. Flexi Floor is gerechtigd als extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. Kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de afgesproken datum begonnen kon worden of doordat het werk niet regelmatig of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd al of niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden, die niet aan Flexi Floor te wijten zijn.
  2. Alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn.
  3. Alle kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever er geen zorg voor heeft gedragen dat aan het in punt VII gestelde is voldaan.
  4. Transportkosten, indien de aan te voeren materialen, gereedschappen en machines niet onmiddellijk naast de bouwlift kunnen worden geplaatst, alsmede indien de afstand van transport meer dan 30 meter bedraagt, alsmede indien specie in meerdere kruiwagens moet worden overgestort.
  5. Kosten veroorzaakt doordat opdrachtgever niet die medewerking aan Flexi Floor verleent die hij redelijkerwijs dient te verlenen.
XI OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is zowel de opdrachtgever als ook Flexi Floor gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen de in het eerste lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. Zowel in geval van ontbinden als in dat van opschorting ten gevolge van overmacht, is Flexi Floor gerechtigd terstond betaling te verlangen van de reeds op het werk aangevoerde materialen - al of niet verwerkt - en van de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede van schaden, kosten, interesses en van te derven winst.
 4. In geval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Flexi Floor ten gevolge van overmacht, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 5. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke omstandigheid waarmee Flexi Floor ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd zoals oorlog of oorlogsgevaar onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks is betrokken, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, kernernergierampen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Flexi Floor als van bedrijven van welke zij haar goederen en/of grondstoffen en hulpstoffen betrekt, ten tijde van de overeenkomst ingevoerde wettelijke bepalingen, gebrek aan vervoermiddelen, breuk aan machines of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Flexi Floor of in die bedrijven waarvan zij haar goederen en/of hulpstoffen betrekt, alsmede beperkende overheids- of publieksrechterlijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van produktie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en hulpstoffen ook onder overmacht wordt begrepen, stagnatie in de bouw, te late aanvang, te trage uitvoering en te late oplevering van het werk door andere aannemers danwel door Flexi Floor ingeschakelde onderaannemers.
XII EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Flexi Floor geleverde of nog te leveren zaken. Flexi Floor blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Flexi Floor terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of eengelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Flexi Floor blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Flexi Floor geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Flexi Floor te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaak wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
 3. Indien opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Flexi Floor niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Flexi Floor de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Flexi Floor verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomst heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Flexi Floor ten behoeve van andere aanspraken die Flexi Floor op opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Flexi Floor zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
XIII BETALING
 1. Opdrachtgever is behoudens andersluidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening te voldoen.
 2. Is overeengekomen dat in termijnen zal worden betaald, dan geldt de volgende termijnregeling:
  1. eenderde van het overeengekomen bedrag vervalt bij het tot standkomen van de overeenkomst;
  2. eenderde van de overeengekomen som vervalt indien de werkzaamheden voor 50% zijn uitgevoerd; het resterende deel van de overeengekomen som, vermeerderd met eventuele extra kosten, kisten voor meerwerk en het bedrag dat voortvloeit uit tussentijdse prijsverhogingen vervalt 10 dagen na de factuurdatum. In geval de oplevering als bedoeld in punt VI plaatsvindt na de factuurdatum geldt de dag van oplevering als factuurdatum.
 3. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Flexi Floor aangegeven wijze zijn verricht.
 5. Alvorens inningskosten aan opdrachtgever te berekenen, is Flexi Floor verplicht opdrachtgever schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen. Indien opdrachtgever desondanks in gebreke blijft te betalen is Flexi Floor gerechtigd het haar toekomende bedrag in rechte te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
 6. Buiten het verschuldigde bedrag is Flexi Floor gerechtigd van opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door nietbetaling, respectievelijk niet tijdige betaling van opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
 7. Buitengerechtelijke inningskosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken.
 8. Indien Flexi Floor het faillissement van opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.
 9. Tevens is Flexi Floor gerechtelijk om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
 10. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, sursťance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
XIV RECLAME EN GARANTIE
 1. Reclamaties, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door opdrachtgever slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst der goederen of oplevering van het werk, indien het gebrek op dat tijdstip uiterlijk zichtbaar is en in andere gevallen binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclamaties zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Flexi Floor te zijn ingediend.
 2. Flexi Floor verleent op door haar geleverde goederen en ter zake van de door haar verrichte prestatie aan opdrachtgever garantie voorzover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik en gebruik overeenkomstig de bestemming aan de dag treden, zulks op basis van het volgende systeem. Binnen een jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor rekening van Flexi Floor; Binnen twee jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Flexi Floor; Binnen drie jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Flexi Floor. De datum van indiening van de reclamaties door opdrachtgever is beslissend voor de vaststelling welke regeling van toepassing is. Indien door de fabrikant van geleverde goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Flexi Floor, zal deze garantie ook gelden voor opdrachtgever. Indien de leverancier van geleverde goederen beslist dat de reclamaties terecht zijn, zal worden gehandeld conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie of zal Flexi Floor zelf het gebrek herstellen. Opdrachtgever dient hiertoe gelegenheid te geven, bij gebreke waarvan elke garantie vervalt.
 3. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Flexi Floor het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, danwel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
 4. Aanspraken op garantie worden nimmer verleend:
  1. Indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot standkomen van de overeenkomst bekend was.
  2. Indien zonder schriftelijke toestemming van Flexi Floor door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht.
  3. Indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden.
  4. Indien niet door of via Flexi Floor aangebrachte ondervloeren niet voldoende vlak zijn; opdrachtgever zal dit aan Flexi Floor melden voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.
  5. Indien de ondervloeren niet goed of niet blijvend droog zijn.
  6. Indien de gelegde vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de gebruikte lijm/kit volledig droog is. Onoordeelkundige handeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde en aangebracht vloerbedekking sluit elke reclamaties uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan verkleuring van aangebrachte materialen, welke uit technisch oogpunt te voorkomen is maar welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan opdrachtgever het recht ontlenen vervanging, herstel of schadevergoeding te vorderen.
  7. Indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Flexi Floor (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
  8. Indien sprake is van normale slijtage.
XV ONTBINDING
 1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Flexi Floor bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beŽindigen, indien de opdrachtgever:
  1. sursťance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  3. in de nakoming van haar verplichting is tekortgeschoten, danwel het voor Flexi Floor voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. BeŽindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Flexi Floor gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 2. Alle vorderingen die Flexi Floor in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
XVI GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
 1. Geschillen ter zake van garantie, reclamaties en beroep op overmacht zullen ter keuze van partijen op de volgende wijze worden beslist:
  1. met uitsluiting van de gewone rechter door een arbitragecommissie, samengesteld door de Vereniging van Terrazzo- en Vloerenbedrijven, overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut;
  2. alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door ťťn partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda of van de woonplaats/vestigingsplaats van rechter te Breda of van de woonplaats/vestigingsplaats van opdrachtgever, zulks ter keuze van partijen, alles met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake. Het bovenstaande laat de bevoegdheid van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding onverlet.
Flexi Floor VOF
1 Februariweg 10D
4794 SM Heijningen
Tel. 085 - 06 57 144
KvK-nr. 2015 6422

 

Goedkoop project tapijt aanbieiding

Prijs
inclusief
leveren
& verlijmd
aanbrengen

exclusief BTW

Office 1800 projecttapijt Office 1600 projecttapijt Office 1400 projecttapijt Office 1200 projecttapijt Office 1000 projecttapijt
Naar Kantoortapijt Stuur een e-mail Lees de leverings- en verkoopvoorwaarden Klik hier voor de disclaimer